Ellie Papadakis | Copywriter
Ellie Papadakis | Copywriter

What I've Done

Here’s what I’ve done.

EllieRESUME.jpg